Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Zabytki gminy Nowy Staw. Co warto zobaczyć w Nowym Stawie

Chcesz poznać zabytki gminy Nowy Staw? Oto rejestr zabytków Nowego Stawu! Przedstawiamy zabytkowe miejsca, które warto zobaczyć w Nowym Stawie ze względu na walory architektoniczne, historyczne i naukowe.

Mapa Solarna

Co warto zobaczyć w Nowym Stawie - zabytki Nowego Stawu

Zastanawiasz się co warto zobaczyć w Nowym Stawie? Dowiedz się, czy w Nowym Stawie znajdują się zabytkowe kościoły, budynki, cmentarze, zamki i inne obiekty wpisane do ewidencji zabytków Nowego Stawu.

Sprawdź, jakie ciekawe miejsca zabytkowe możesz znaleźć w Nowym Stawie. Poniżej przedstawiamy wykaz zabytków Nowego Stawu.

Zabytki w Nowym Stawie

0

Dokładnie tyle zabytków wpisanych do rejestru znajduje się w Nowym Stawie.

Zabytki Nowego Stawu

Jak sprawdzić czy nieruchomość w Nowym Stawie jest zabytkiem?

Sprawdź nieruchomości objęte ochroną zabytków Nowego Stawu w portalu OnGeo.pl! Taką możliwość daje płatna usługa - Raport o Terenie. OnGeo.pl posiada największą zharmonizowaną bazę danych przestrzennych w Polsce, dlatego na portalu możesz samodzielnie zdiagnozować dowolną działkę w Nowym Stawie lub w kraju zarówno pod kątem uciążliwości, zagrożeń, jak i wad fizycznych oraz formalno-prawnych działki. Samo generowanie raportu rozpoczyna się automatycznie, a już po 5 minutach otrzymasz gotowy dokument, w którym znajdziesz informacje o:

 • nieruchomościach objętych ochroną zabytków w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • obszarach ochrony archeologicznej w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • działce z ewidencji gruntów Nowego Stawu,
 • MPZP Nowego Stawu,
 • uzbrojeniu terenu w media,
 • terenach zalewowych, osuwiskowych i zagrożonych stagnacją wody,
 • innych danych dotyczących wybranej działki w Nowym Stawie.

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty.

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

 • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
 • wpisać adres działki,
 • zaznaczyć działkę na mapie.

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Kto odpowiada za ochronę zabytków w Nowym Stawie?

Ochroną zabytków w Nowym Stawie zajmują się organy administracji publicznej, które zapewniają prawne zachowanie zabytków, natomiast opieką zabytków - właściciele lub posiadacze samoistni, którzy zobowiązani są do tych działań przez regulacje prawne.

Organami ochrony zabytków w Nowym Stawie są:

 1. Wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i praktykę zawodową, która realizuje i nadzoruje działania remontowe, konserwatorskie i wykopaliskowe na terenie danego województwa, w tym Nowego Stawu.
 2. Urząd Miejski w Nowym Stawie. Urząd Miejski w Nowym Stawie prowadzi gminną ewidencję zabytków Nowego Stawu, zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gminy między innymi mają dbać o:
  1. zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
  2. zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków . Ochronę zabytków przez gminę Nowy Staw zapewnia się poprzez m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Więcej informacji o tym czym są zabytki i kto podpowiada za ich ochronę znajdziesz w artykule: Co to jest zabytek? Kto odpowiada za ochronę zabytków?

Rejestr zabytków a gminna ewidencja zabytków Nowego Stawu

Gminną ewidencję zabytków Nowego Stawu prowadzi Urząd Miejski w Nowym Stawie, natomiast rejestr zabytków - Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wpis nieruchomości w niniejszych rejestrach może wiązać się z pewnymi ograniczeniami, gdyż w pewnym stopniu ograniczają prawo własności.

Jakie ograniczenia inwestycyjne niesie ze sobą wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków, a jakie do gminnej ewidencji zabytków Nowego Stawu?

Wpis do ewidencji gminnej zabytków Nowego Stawu następuje na podstawie zarządzenia, więc jest aktem wewnętrznym władz gminy. Sam wpis do gminnej ewidencji zabytków Nowego Stawu nie nakłada na właściciela obiektu obowiązków związanych z konserwacją zabytku. Wpis do gminnego rejestru zabytków Nowego Stawu oznacza, że osoba starająca się o warunki zabudowy lub pozwolenie na budowę musi zdobyć zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inaczej jest w przypadku obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków Nowego Stawu. Takie budynki uwzględnia się w MPZP i tylko wtedy podlegają ochronie prawnej.

Objęcie nieruchomości gminną ewidencją zabytków Nowego Stawu nie wywołuje konsekwencji po stronie właściciela. Właściciel nieruchomości znajdującej się w gminnej ewidencji zabytków Nowego Stawu, ale niewpisanej do rejestru, chcąc dokonać zmian w budynku, zgłasza tę informację do urzędu gminy Nowy Staw, a urząd może zasięgnąć opinii konserwatora zabytków.

Wpis do rejestru zabytków (wojewódzki rejestr zabytków) poprzedza tzw. postępowanie przygotowawcze, które polega na zgromadzeniu informacji, materiałów i dokumentacji fotograficznej, które ma za zadanie potwierdzić wartość potencjalnego zabytku. Jeśli na drodze postępowania żadna ze stron nie wniesie uwag i skarg, decyzja nabiera mocy prawnej, a obiekt zyskuje numer rejestru zgodny z kolejnym zapisem w księdze rejestru zabytków.

Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków wprowadza wiele ograniczeń oraz nadaje organom konserwatorskim, czyli Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz ministrowi kultury, uprawnienia do ingerowania w zabytek, co skutkuje, że właścicielowi w pewnym stopniu ogranicza się konstytucyjne prawa własności, tym samym ograniczone zostaje samodzielne dysponowanie nim. Zgoda konserwatora jest bowiem niezbędna np. przy prowadzeniu robót budowlanych, prac konserwatorskich, umieszczaniu na zabytku urządzeń technicznych, reklam, czy napisów, a także przy podejmowaniu działań, które mogłyby prowadzić do zmiany wyglądu zabytku. Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków może również wpłynąć na obniżenie wartości nieruchomości oraz znacznie wydłuża proces inwestycyjny, ponieważ wszelkie prace należy konsultować z konserwatorem.

Więcej informacji o rejestrze zabytków i gminnej ewidencji zabytków znajdziesz w artykule: Gminna ewidencja zabytków a rejestr zabytków - gdzie znajdziesz informacje .

Pobierz wniosek online

Źródłem poniżej zamieszczonych wzorów dokumentów jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Wykaz zabytków w Nowym Stawie

Zastosowane filtry:

zabytki z opisem

Kościół ewangelicki


Nowy Staw, Rynek Kościuszki

Nowostawski kościół ewangelicki z charakterystyczną wieżą zwaną „ołówkiem” należy do najbardziej rozpoznawanych zabytków (...)

Kościół parafialny pw. św. Mateusza


Nowy Staw, Zwycięstwa

Kościół św.Mateusza, obecnie w randze kolegiaty, jest największą budowlą gotycką na Żuławach.

Układ urbanistyczny


Nowy Staw

Wyjątkowy przykład miejscowości złożonej z dwóch odrębnie lokowanych w średniowieczu jednostek osadniczych: wsi Nytyska (...)

Źródło: zabytek.pl, dane.gov.pl

Co warto zobaczyć w sąsiednich gminach: